24.03.2019 | Sborové shromáždění

V neděli 24.3.2019 v 9:00 se uskuteční sborové shromáždění. Toto shromáždění bude vyjímečné tím, že budeme volit členy presbyterstva na další období. Proto neváhejte a přijďte zvolit nové prebyterstvo, vyslechnout si zprávy: výroční zpráva o stavu sboru, finanční zpráva o hospodaření sboru a rozpočet na rok 2019.

Také zde můžete vyjádřit svůj postoj k životu sboru, co se Vám líbí nebo co by jste rádi změnili.

Prosíme, aby jste si vyhradili dostatečný čas na sborové shromáždění. Konec se může protáhnout!

Odjezdy autobusů od kostela:

11:22 Linka 503 (směr náměstí do centra)

11:50 Linka 504 (směr Zimný důl, s možností přestupu na náměstí na linku 502do centra)

12:44 Linka 504 (směr přes Kopaniny do centra)

 

Sborové shromáždění

1. Sborové shromáždění je nejvyšším orgánem farního sboru. Sborové shromáždění tvoří všichni členové sboru, kteří do dne konání jeho zasedání dovršili 18 let.

2. Sborové shromáždění rozhoduje o všech záležitostech sboru, které nejsou výslovně vyhrazeny presbyterstvu a sborovému pastorovi.

Zejména:
a) volí svého předsedajícího, zapisovatele a schvaluje program jednání

b) přijímá výroční zprávu presbyterstva o stavu sboru

c) rozhoduje svým usnesením o nabývání a převodu majetku sboru, o pronájmu majetku sboru na dobu delší než jeden rok, rozhoduje o zřízení nových staveb církevních objektů, jejích rekonstrukcích a jiných stavebních úpravách. Projekt nové stavby, rekonstrukce či stavební úpravy s rozpočtem vyšším než roční příjem sboru nebo měnící vzhled a účel objektu, a prodej majetku v hodnotě vyšší než roční příjem sboru podléhá schválení církevní radou. Je-li souhlas odepřen, nelze převod majetku či stavební akci uskutečnit

d) schvaluje rozpočet sboru, výroční a účetní zprávy, zprávu revizní komise, dále přijetí zápůjčky a zahájení investice. Zápůjčky a investice vyšší než roční příjem sboru podléhají schválení církevní radou. Je-li souhlas odepřen, nelze uzavřít smlouvu o zápůjčce či zahájit investici e) vyjadřuje se k návrhu presbyterstva na zřízení kazatelské, příp. misijní stanice

f) schvaluje statuty filiálních sborů, kazatelských a misijních stanic

g) volí prvního a další sborové pastory

h) volí presbytery a jejich náhradníky

i) volí tříčlennou nebo pětičlennou revizní komisi. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v presbyterstvu. Členové revizní komise se mohou účastnit zasedání presbyterstva

j) usnáší se o změně hranic sboru, jeho zrušení nebo rozšíření a předkládá tato svá usnesení ke schválení příslušným orgánům.