Historie sboru

Počátky orlovských evangelíků lze datovat již do období reformace, kdy se učení Martina Luthera začalo šířit i ve Slezsku. Zprvu se orlovští evangelíci scházeli v kostele zabaveném řádu Benediktýnů. Situace se změnila v době protireformace. Kostel byl orlovským evangelíkům zabaven a ti byli nuceni se tajně scházet v lese Holotovec v Lazích. K uvolnění dochází v roce 1707, kdy byl postaven jeden z „koste­lů milosti“ v Cieszynie. Ke konečné svobodě vyznání pak dochází v roce 1781, kdy byl vydán Toleranční patent a následně po něm v roce 1861 Protestantský patent.

 

Orlovští evangelíci se rozhodli postavit svůj kostel. Základní kámen byl položen 24.6.1861 a po dokon­čení stavby se konalo slavnostní posvěcení 15.10.1862.

 

 

Období 1861 až 1886 je ve znamení vnitřního sjednocení sboru a jeho rozšiřování. Byl otevřen hřbitov, zakoupené zvony a svou činnost začala vícetřídní evangelická škola.

Období dalšího čtvrtstoletí sboru bylo ve znamení rychlého rozvoje a růstu počtu věřících. Bylo nutné vybudovat druhé pavlače. V roce 1910 se na farní budově a kostele objevily první škody způsobené hornickou činností.

Další období bylo těžce poznamenáno první světovou válkou. Řady sborovníků byly chudší o ty, kteří umírali na polích války. Smutnou událostí pro sbor bylo zabavení zvonů roku 1916. Ty byly nahrazeny novými před koncem války. Roku 1921 byly zakoupeny nové varhany, kostel byl elektrifikován a v roce 1929 byl postaven nový oltář. Následkem zintenzivnění hornické činnosti musel být v roce 1930 uzavřen evangelický hřbitov. Byl postaven sborový dům, který byl otevřen 25.10.1932.. V roce 1936 proběhly velké oslavy 75. výročí od položení základního kamene kostela.

 

V září 1939 vypukla 2. světová válka, která znamenala pro mnohé evangelické faráře pronásledování a zatýkání. Sborovníci bojkotovali bohoslužby, které byly vedeny nově ustanoveným německým fará­řem. Po válce dochází k opětovnému ustálení života sboru. V roce 1950 je nucen sbor opravit kostel, pro­tože opět nese důsledky hornické činnosti. Projevy škod způsobené důlní činnosti narůstaly, tvář Orlové se začala měnit a část členů sboru se musela odstěhovat. Bylo to období těžkých ztrát pro farní sbor.

V šedesátých letech dochází k oživení sborového života. Na vyučování náboženství a konfirmace se hlásí více dětí než v letech předešlých. Rok 1970 je ve znamení dalších oprav kostela. Pro nedostatek finančních prostředků se sbor zadlužil. Negativní projevy dolování byly na objektu stále zjevnější, proto bylo nutné přistoupit ke generální opravě, jejíž součástí bylo mimo jiné i zabezpečení základů.

 

Práce byly započaty v květnu 1980. Došlo ke zpevnění obvodového zdiva pomocí nosníků, ocelových obručí a také k výměně elektroinstalace. Interiér kostela byl vymalován a důkladně byla opravena i fasáda. Posvěcení takto opraveného kostela se konalo 26.6.1983.

V roce 1984 bylo rozhodnuto o stavbě nové farní budovy, která začala sloužit svému účelu v roce 1987 a nahradila starou narušenou farní budovu. Demolice se dočkal také Sborový dům a roku 1989 byla postavena hospodářská budova.

Po roce 1989 dochází ke změně státního politického systému. Lidé mohou svobodně navštěvovat kostely a jiná náboženská shromáždění bez následné perzekuce. Ve sboru se rozvíjí především práce s dětmi a mládeží. V devadesátých letech je na území sboru založeno Křesťanské sdružení Benjamin, které se ve své činnosti zabývá především prací s dětmi a mládeží. Jsou pořádány tábory, víkendové a prázdninové pobyty a další aktivity.

Na budově kostela se stále víc projevují důsledky hornické činnosti a na základě rozhodnutí stavebního úřadu je v roce 2004 sbor z bezpečnostních důvodů donucen upustit od užívání kostela. Mezi sborem a společností OKD a.s. probíhají jednání a je dokonce zvažována i případná demolice stavby. Nakonec v roce 2005 dochází k další generální opravě kostela.

 

Dnes je sbor živou součástí církve. Konají se zde pravidelné bohoslužby a jiná shromáždění, která ve velké míře přitahují současnou generaci dětí a mládeže. Kostel se stal kulturním místem ve městě Orlová, konají se zde koncerty pěveckých sborů a jiných interpretů.

Pokud Vás zajímá historie našeho sboru ve větším rozsahu, doporučujeme si zakoupit tyto knihy:

• 150 let Evangelického kostela v Orlové

• 100 Hlas zvonů

Obě publikace jsou k zakoupení na faře.