Světový den modliteb za Egypt

Bez vody nelze žít…

SDM Egypt 09Jako každoročně i letos v březnu jsme se mohli v mnoha našich sborech připojit k modlitbám Světového dne modliteb. Tentokrát jsme se modlili o Egypt. Tato země je nám známá nejen e školy, z hodin zeměpisu či dějepisu, ale mnozí dnes jezdí do Egypta i na dovolenou. Jako křesťané a čtenáři Bible si spojujeme Egypt s místem záchrany před hladem v době patriarchů, s místem otroctví za Mojžíše a bezpečným místem pro Marii, Josefa a malého Ježíše. Díky setkání Světového dne modliteb jsme se mohli dozvědět ještě mnoho dalších souvislostí o životě v dnešním Egyptě, ale také o jedné z nejstarších církví na světě a o Božích zaslíbeních, které Pán Bůh dal Egyptu.

Křesťané z Egypta, tzv. Koptové, nám poslali k přemýšlení a modlitbě biblické pasáže na téma „Prameny v poušti“. Egypt pokrývají téměř 97 % pouště a skály a jen něco málo přes 3 % tvoří úrodná půda, kde se dá žít. V takové zemi si všichni moc dobře uvědomují, jakou má voda cenu. Mnoho lidí nemá přímý přístup k čisté, nezávadné vodě a musí si ji nosit z větší vzdálenosti. A do této neradostné situaci zaznívá z Bible Ježíšovo: „Kdo by se napil vody, kterou já mu dám, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ Tato slova řekl Pán ženě ze Samaří jako nabídku. Ona tuto nabídku přijala – viz Jan 4. kapitola – a to mění celý její život. Stává se pramenem, živou vodou od Boha pro obyvatele svého městečka, když je zve k Ježíši.

SDM Egypt 16I my můžeme přijmout Boží nabídku „pramene“ v naší životní „poušti“. Stejně jako Samařanka si můžeme přivlastnit Boží zaslíbení. Možná právě máme čas „sucha“ – prožíváme nějaké utrpení, samotu, nemoc, smutek, prázdno, nespokojenost, beznaděj… I dnes zní Boží nabídka: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemýšlejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky!“ (Iz 43,18-19) Nebojme se tomuto Slovu uvěřit a očekávat na Boží řešení! Křesťané z Egypta nám tuto úžasnou skutečnost připomněli a společně s celým světem jsme se o to mohli modlit v březnový večer SDM – ať Bůh vyleje proudy živé vody na suchou zem našich srdcí.

Halina Szkanderová

Fotografie z akce naleznete zde.