Přístavba farní budovy

Název projektu: Přístavba a stavební úpravy fary v Orlové

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004963

Stručný popis projektu:

V rámci projektu bude provedena přístavba, v rámci které dojde k vybudování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Bude nově vybudována knihovna, zázemí pro vzdělávací personál a sklad pomůcek, veškeré místnosti budou sloužit cílovým skupinám projektu (osoby ohrožené sociální vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci). Jak nově vybudovaná klubovna, zázemí pro vzdělávací personál a sklad pomůcek budou sloužit cílovým skupinám projektu. Klubovny (stávající i nově vybudovaná) budou vybaveny zařízením a učebními pomůckami. Důraz je kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku klíčové kompetence přírodní vědy, které žáci využijí v praxi.

Cíle projektu:

Hlavní cíle projektu:

– přístavba – vytvoření nové klubovny, zázemí pro vzdělávací personál, sklad a další nutné spojovací chodby

   a schodiště,

– dovybavení nábytkem stávající klubovny,

– pořízení vnitřního vybavení a učebních pomůcek nové klubovny,

– rozšíření prostoru sociálního zařízení ve stávajícím objektu,

– pořízení bezbariérového WC,

– vybudování zpevněných ploch,

– výsadba zeleně.

Specifické cíle projektu:

– vybudování a zkvalitnění kapacit pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky

   a poptávky na regionálním trhu práce,

– zvýšení kvality a další motivace ve vzdělávání v definovaných klíčových kompetencích,

– podpora sociální inkluze ve městě Orlová, prostřednictvím zpřístupnění farní budovy (vč. přístavby)

– osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

– vzbudit zájem cílových skupin (žáků a dětí) o okolí a ochranu životního prostředí prostřednictvím

– výsadby zeleně v okolí budovy.

Výsledky projektu:

Přístavba a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Počet podpořených vzdělávacích zařízení: 1

Kapacita podporovaných vzdělávacích zařízení: 80

Celkové náklady: 8 675 988,86 Kč

Termín realizace: 7. 1. 2014 – 25. 4. 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU,                                                                                                                       v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č 57.


Další informace o projektu naleznete zde.

Fotogalerii probíhajících stavebních úprav naleznete zde.