Z historie oltáře

Z historie…

V témže čase presbyterstvo věnovalo mnoho úsilí objednávce zakázky nového oltáře do kostela. Po shlédnutí skic a zvážení nabídek zaslaných různými firmami a řezbáři, se presbyterstvo 30. června 1929 rozhodlo objednat nový oltář u řezbáře Henryka Nitry z Horních Bludovic. Náklady spojené s výstavbou nového oltáře uhradilo ve velké míře místní Sdružení evangelických žen, které uspořádalo finanční sbírku na celém území farního sboru. Sdružení nasbíralo více než 17.000 Kč, za což mu patřilo velké uznání a upřímná vděčnost celého sboru. Do rukou pastora Josefa Fierli bylo složeno více než 10.000 Kč. Je třeba zmínit, že celkové výdaje na nový oltář po sečtení všech výloh činily 31.121 Kč.

Slavnost posvěcení nového oltáře se konala 15. prosince 1929 za hojné účasti členů orlovského sboru. Oltář posvětil pastor Jan Unucka z Komorní Lhotky, přítomní byli místní pastor Josef Fierla, pastor Karol Trombik, katecheta Paweł Heczko z Karviné a farář Alfred Fierla z Moravské Ostravy. Pastor Unucka vyhlásil příležitostní kázání.

Vyňato z Památníku faráře Josefa Fierli

O oltáři…

V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář. Oltář je vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Zmrtvýchvstání Krista. (autor je neznámý) Po stranách jsou instalovány dvě dřevěné sochy, nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel  (při jedné z rekonstrukcí kostela se ztratily Petrovi klíče, které jsou jeho atributem). Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andělů. Pod vrcholovým křížem, je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice (zobrazení Ducha Svatého).

Oltář má luterské uspořádání, tzn. že kolem oltáře je dekorativní kovová ohrádka s polstrováním pro klečící nohy.  Kolem ohrádky pokleknou věřící při vysluhování svátosti Večeře Páně.

Látkový potah na oltáři se mění podle církevního roku:

Bílé – Vánoce, Velikonoce, Svátek Svaté trojice, svatby, konfirmace

Fialové – období adventu a postní období

Zelené – mezidobí

Černé – Velký pátek, pohřby

Červené – svátky seslání Ducha svatého, památky sboru

 

Řezbář a malíř Henryk Nitra

Narodil se 18. června 1891 v Soběšovicích nedaleko Žermanic. Henryk Nitra projevoval svůj talent a zájem o výtvarné umění již jako malý chlapec, je známo, že ve věku osmi let vyřezal figurky k betlému. Po ukončení obecné školy se učil základy řemesla u řezbářského mistra ve Frýdku, následně se vzdělával v řezbářské škole ve Valašském Meziříčí. Své schopnosti zdokonaloval v uměleckých dílnách ve Vídni, Mnichově a Ostravě.

Během první světové války se dostal do vojenské jednotky, která projektovala hřbitovy a navrhovala vojenské památníky. Z té doby patrně pochází pomník nacházející se mezi Krakovem a Wieliczkou, který připomíná odražení ruské armády v roce 1915. Po válce studoval na Akademii výtvarných umění v Krakově. Na Těšínské Slezsko se Nitra vrátil v roce 1922 a otevřel v Žermanicích, později v Horních Bludovicích dílnu, kde vyráběl nábytek, zařízení kostelů a oltáře. Ve stejnou dobu vytvářel obsáhlejší díla, mj. oltáře pro evangelické kostely v Českém Těšíně a Orlové. Hlavním motivem jeho tvorby se však staly figury a postavy horníků, hutníků, rolníků, horalů a vesnických žen. Tyto řezby mu zajistily popularitu nejen v regionu Těšínského Slezska, ale i v Polsku, kde byly mj. vystavěny na Všeobecné národní výstavě v Poznani (1929). Jeho díla byla oceňována na výstavách ve Frýdku a ve Frenštátě. V 1937 roce se podílel na zřízení Slezského literárně-uměleckého svazu v Českém Těšíně, v této organizaci aktivně působil. Ve stejné době se kromě řezby zabýval akvarelovou malbou. Během druhé světové války se skrýval v Polsku, především v Krakově a po ukončení války se usadil v Těšíně, kde založil oblastní organizaci Svazu polských umělců. Zemřel nečekaně 30. srpna 1948.

(Zwrot 9/2008)

Oltář v proměnách času…

 

 

 

 

Oltář do roku 1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltář po roce 1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltář v roce 1983

(po opravě kostela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltář v současnosti

 

 

 

 

 

V nejbližší době máme v plánu opravu oltáře. Pokud by jste měli zájem finančně přispět. Můžete tak učinit na účet 2800165662/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte: „oltář“.